ISSN : 2586-8551 (Print)

ISSN : 2697-4568 (Online)

ISSN : 2586-8551 (Print)

ISSN : 2697-4568 (Online)

เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ หรือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เป็นวารสารที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจากหลายหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ลำดับ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์ ม.ค. - ก.พ.
2 รับข้อเสนอบทความ ถึง 15 เม.ย.
3 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ ก.พ. - เม.ย.
4 ส่งคืนเพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เม.ย - พ.ค.
5 ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร มิ.ย.

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ลำดับ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์ ก.ค. - ส.ค.
2 รับข้อเสนอบทความ ถึง 15 ต.ค.
3 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ ส.ค. - พ.ย.
4 ส่งคืนเพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ต.ค. - พ.ย.
5 ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร ธ.ค.

รูปแบบการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความ PDF ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความ WORD

คณะกรรมการวารสารวิชาการ